Trafik Cezasına İtiraz

Trafik cezasına itiraz dilekçesi, trafik idari para cezası tutanağı iptal dilekçesi, araç cezasına itiraz nasıl yapılır… Trafik cezasına itiraz işlemi çeşitli sebeplerden ötürü cezaya maruz kalmış araç sahiplerinin cezanın haksız kesilmesine dair ilgili kurumlara başvuruda bulunması için yazılan dilekçeli başvuru ile olmaktadır. Trafik kuralları araçların trafikteki faaliyetlerini kontrol altında tutmak ve riskleri minimize ederek trafiğin normal seyrinde devam etmesi adına alınan önlemler bütünüdür.

Araçların trafikteki faaliyetleri neticesinde herhangi bir kuralın ihlal edilmesi durumunda araç plakasına veya ruhsata trafik cezası işletilmektedir. Kesilen trafik cezalarının bir kısmı hatalardan kaynaklanabilmekte veya yanlış plakaya işlenmektedir. Böyle bir duruma maruz kalan kişilerin trafik cezalarına itiraz dilekçesi yazarak ilgili birimlere başvuruda bulunması gerekmektedir.

Trafik Cezası İtiraz Sebepleri

---- Trafik cezasının 10 iş günü içinde tarafımıza tebliğ edilmemesi

---- Trafik cezasının haklı ve yerinde olmadığı sebebiyle itiraz yapılabilmektedir.

Trafik Cezasına İtiraz Süresi Kaç Gün?

Trafik cezasının tarafımıza kanuni tebliğ süresi 10 iş günü iken, itiraz süremiz 15 gündür. Trafik cezasına itiraz süresini kaçırmamak adına bu hususa da dikkat etmek gerekir.

Trafik Cezasına İtiraz İçin Gerekli Belgeler

---- Dava dilekçesi Trafik İdari Para Cezası

---- Karar Tutanağı Fotokopisi

---- Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatı Fotokopisi

----  Ruhsat Fotokopisi

---- Kimlik ve Ehliyet Fotokopisi

Sulh Ceza Hakimliği dosya üzerinden inceleme yaparak karar verecektir. Yani duruşma yapılmayacaktır. Bu sebeple dilekçede yazılan sebepler önemlidir.  Bu konuda nitelikli bilgi almak için Avukat ile görüşmek büyük önem taşır.

                                    ........SULH CEZA MAHKEMESİNE

(Hangi Sulh Ceza Mahkemesine (Örneğin Mersin) Dava Açacaksanı İsmini Yazacaksınız)

İTİRAZ EDEN : Tc Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soyisim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır. TC Kimlik Numarası Önemli

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20..

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../.../20..

İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn:İstanbul)Trafik denetleme şube müdürlüğü, .....amirliği`nin .... tarih ..... seri,....sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

 1- 06 XXX 000 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; karayolları trafik kanunu`nun ....maddesi hükmüne istinaden "...." suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../20..tarihli, toplam ..... TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip,../../20.. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

 2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre ../../20... tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani ../../20.. tarihinde tebliğ edilmiştir.

 "Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik"in "tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler" başlıklı 10. maddesi;

 "Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince,

 görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre

 düzenlenen tutanaklar;

 a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

 Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir.

 Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ../../20.. tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10.gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

 3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan ".............." suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla anayasa`dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.

 Bu nedenle söz konusu yönetmelik`in 10/a.b maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin

22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle,İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2017                                                                                                                                                                                                                                                                              İTİRAZ EDEN

                                                                                                                   Adı ve Soyadı

EKLERİ:

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, ...... amirliği`nin .... tarih

 ....seri,... sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- ..... plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

3- Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin

22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen Karar.

 4- Nüfus cüzdanı sureti.

Etiketler :
ZİYARETÇİ YORUMLARI Yorum Yap
Henüz yorum yapılmamıştır!

FACEBOOK YORUMLARI